Erhvervsafdelingen

Erhvervsafdelingen udbyder en vifte af aktiviteter målrettet uddannelse og beskæftigelse til unge/voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse i alderen fra 16 år.

Erhvervsafdelingen har en flerfaglig personalegruppe bestående af håndværkere, pædagoger, lærere og psykologer – alle med en bred arbejdsmæssig erfaring, hvilket vi mener er værdifuldt i forhold til, at vi skal afspejle den fremtid og virkelighed, deltagerne kommer til at møde ude på virksomheder og uddannelsessteder.

Hvordan foregår det?

Alle forløb starter med en visitationssamtale, hvorefter der udarbejdes en forløbsbeskrivelse med pris, opstartstidspunkt og indhold for det enkelte forløb. Vi tilbyder i sammenhæng med disse forløb, at man derudover kan tilkøbe udarbejdelse af en psykologisk funktionsudredning samt evt. psykoedukativt samtaleforløb med psykolog relateret til uddannelse- og arbejdsmarked.

Centerets neuropædagogiske tilgang betyder bl.a., at alle forløb på Erhvervscenteret er individuelt tilrettelagte. De bliver, i det omfang det er muligt, sammensat ud fra deltagerens ønsker.

Endvidere tages hensyn til den enkeltes udfordringer, behov og kompetencer samt de mål, deltager og kommune har for forløbet. Det overordnede mål for alle forløb er at afklare og beskrive den enkelte i forhold til erhverv og/eller uddannelse. Vi afdækker og bekriver de kompetencer, deltageren bør have/har brug for at udvikle for at kunne tage en uddannelse eller passe et arbejde. Det kan være: selvstændighed, kommunikation, kognition, motorik, sociale og emotionelle færdigheder.

Derudover er fokus på at afdække og beskrive skånehensyn og støttebehov i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Herunder ligger der for deltagerne en række delmål såsom øget selvværd og selvtillid, tro på egen kunnen, selvstændighed, redskaber og handlemåder, der gør det muligt at kunne indgå på en uddannelse eller kunne passe et arbejde.

Metoden er kærnebegreberne i den strukturerede pædagogik: forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse og tydeliggørelse.

Aktiviteterne består af

1.

Interne værksteds-, erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb

2.

Eksterne uddannelses- og erhvervsafklarende forløb på uddannelsessteder og erhvervsvirksomheder

3.

Specialpædagogisk mentor/coach i forhold til uddannelse og erhverv

4.

Beskyttet beskæftigelse på interne og eksterne virksomheder og værksteder § 103 og § 104 (samværs- og aktivitetsforløb)

Målgruppe

Intern arbejdsevneafklaring henvender sig primært til unge borgere uden eller med meget lidt arbejds- eller uddannelseserfaring.

Formål
At afklare arbejdsevne ift. uddannelse og arbejdsmarked med henblik på at bringe borger nærmere beskæftigelse.

Mål
At afdække og beskrive ressourcer, støttebehov og skånehensyn i forhold til uddannelse eller arbejdsmarked.

Indhold

Produktionsværksteder med arbejdsopgaver

 • Kreativt/Grafisk værksted, IT-værksted, Madværksted og Montageværksted. Der er pædagogisk støtte til stede i hele arbejdstiden på værkstederne mhp. støtte i opgaverne og ift. det sociale.
 • Praktik (i gruppe) på virksomhed i nærområdet en formiddag om ugen med pædagogisk støtte)
 • Sociale tilbud og fysisk aktivitet: Musik, fitness

Samtaler og handleplan

 • Borgeren bliver tilknyttet en kontaktperson. Der afsættes en halv time pr. uge til individuelle samtaler mhp. evaluering og udvikling af borgerens forløb.
 • Der udarbejdes en handleplan for, hvordan arbejds- og/eller studieevne udvikles. Der fokuseres på personlige, sociale og faglige kompetencer samt (autismemæssige) udfordringer.

Ekstern praktik
Når borger er klar, planlægges eksternt praktikforløb i samarbejde med en erhvervskonsulent. Når praktik sættes i gang, overgår forløbet til Ekstern arbejdsevneafklaring.

Statusmøde

1 – 2 uger inden forløbets udløb, afholdes der et statusmøde på Center for Autisme, hvor forløbet evalueres. Her tages der også stilling til, hvorvidt der er grundlag for en forlængelse af forløbet. Hvis borgeren ønsker det, er centrale personer fra borgerens netværk også velkomne til at deltage i mødet.

Statusrapport

En uge inden statusmødet modtager sagsbehandler en statusrapport på borgerens forløb. Den indeholder foreløbige observationer ift. borgerens arbejdsevne, beskrivelse af de støttebehov og skånehensyn borgeren har haft brug for i forløbet og forslag til målsætninger i det videre arbejde med at bringe borgeren tættere på afklaring ift. arbejdsevne og/eller beskæftigelse.Som udgangspunkt udarbejdes rapporten i Erhvervscenterets egen skabelon og efter afdelingens standard (eks. kan fremsendes). Mod tillæg kan den afsluttende rapport skrives i en af kommunen valgt skabelon og standard.

Opstart
Når bevilling foreligger, aftales opstartsdato.

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Målgruppe

Ekstern arbejdsevneafklaring henvender sig primært til borgere, som er parat til at starte i praktik i en virksomhed.

Formål
At afklare arbejdsevne ift. uddannelse og arbejdsmarked med henblik på at bringe borger nærmere beskæftigelse.

Mål
Afdække og beskrive borgers ressourcer, udfordringer, støttebehov og skånehensyn, der må tages højde for med henblik på, at hun/han kan komme på arbejdsmarkedet og fastholdes der.

Indhold

Samtaler med erhvervskonsulent
Erhvervskonsulent tilknyttes fra opstart, og et antal samtaler finder sted på Center for Autisme med henblik på, at erhvervskonsulenten skal lære borger bedst muligt at kende, inden han/hun kommer ud i en praktik. I samtalerne vil der også være opmærksomhed på justering af forventninger. Der ydes støtte og vejledning til realistiske valg på baggrund af styrker/udfordringer.

Praktik

Når erhvervskonsulenten har fundet en arbejdsplads, der i så høj grad som muligt kan tilgodese deltagers behov og ønsker, aftales besøg på virksomhed.

Virksomheden introduceres til borger og omvendt. Arbejdspladsen informeres om de støttebehov/skånehensyn, der er kendte. Arbejdstider og opgaver aftales samt evt. andre rammer f.eks. afholdelse af pauser. Hvis/når aftale kommer på plads, udarbejdes praktikplan, og opstart aftales.

Erhvervskonsulent besøger deltager på arbejdspladsen efter aftale med henblik på at lave opfølgning, justere og tilpasse.

Statusmøde

1-2 uger inden forløbets udløb, afholdes der et statusmøde på Center for Autisme, hvor forløbet evalueres. Her tages der også stilling til, hvorvidt der er grundlag for en forlængelse af praktikken.

Statusrapport

En uge inden statusmødet modtager sagsbehandler en statusrapport på borgerens forløb. Den indeholder foreløbige observationer ift. borgerens arbejdsevne, beskrivelse af de støttebehov og skånehensyn borgeren har haft brug for i forløbet og forslag til målsætninger i det videre arbejde med at bringe borgeren tættere på afklaring ift. arbejdsevne og/eller beskæftigelse. Som udgangspunkt udarbejdes rapporten i Erhvervscenterets egen skabelon og efter afdelingens standard (eks. kan fremsendes). Mod tillæg kan den afsluttende rapport skrives i en af kommunen valgt skabelon og standard.

Rammer
Timeforbrug og transport beregnes.

Opstart
Når bevilling foreligger, aftales opstartsdato.

Tilkøb

 • Undersøgelse af eksekutive funktioner og tilpasningsfærdigheder, samtaler/psykoedukation, sanseudredning.
 • Yderligere erhvervsafklaring: Evt. forlængelse kan fokusere på en erhvervsafklaring/brancheafklaring ift. muligheder på arbejdsmarkedet, hvilken type beskæftigelse der kan tilgodese de afdækkede behov og hensyn samt bedst muligt opfylde deltagers ønsker.

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvis

Støtte til at søge job evt. via praktik. 

Disse forløb målrettes borger, som er arbejdsevneafklarede, har uddannelse eller har været beskæftigede, men af forskellige årsager er uden arbejde. 

Ønsker du mere information kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Indsatsen retter sig primært mod borgere med en autismediagnose tilknyttet jobcentrene, men kan også leveres til borgere med behov for støtte efter Lov om Social Service.

Det kan være borgere, som er sårbare af forskellige grunde og udfordrede ift. at bevæge sig ud. Jobcentrene kan derfor have vanskeligt ved at hjælpe borgeren videre fx med en afklaring ift. arbejdsmarkedet.

Mentor kan møde borger i eget hjem, arbejde med at etablere en relation med evt. at motivere til aktivitet og samtidig afdække borgerens funktionsniveau bl.a. ved hjælp af relevante undersøgelser (BRIEF, ABAS). Disse samt Sanseprofil kan tilkøbes ekstra.

 • At komme op og afsted om morgenen
 • Struktur på hverdagen evt. i samarbejde med støtte- og kontaktperson/hjemmevejleder
 • Sociale udfordringer fx at kunne henvende sig til andre
 • Få opbygget selvværd og tro på sig selv, hvilket øger muligheden for at magte at begynde aktiviteter. Vejlede og støtte til at påbegynde job eller uddannelse, evt. kunne færdiggøre uddannelse, herunder evt. struktur

Undersøgelse af eksekutive funktioner og tilpasningsfærdigheder samt Sensorisk profil kan tilkøbes.


Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Psykoedukativt samtaleforløb, mestringssamtaler, støttende og guidende samtaler og supervision til fagfolk

Kan tilbydes som indledende i forhold til intern eller ekstern arbejdsevne afklaring.

Samtaleforløbene kan være relevante både for borgere, som skønnes at være langt fra uddannelse og arbejdsmarked eller som har behov for en ekstra pædagogisk indsats for at kunne gennemføre et uddannelses- eller arbejdsafklaringsforløb.

Forløbene kan med fordel tage udgangspunkt i en undersøgelse af eksekutive funktioner (BRIEF) og tilpasningsfærdigheder (ABAS) efter aftale med kommunen.

Målene varierer alt efter, hvilke udfordringer den enkelte deltager har – fx:

Psykoedukative samtaleforløb i forhold til personlige udfordringer relateret til uddannelse eller job, og/eller målrettede samtaler i forhold til arbejdsmarkedet generelt. Fokus vil være på, hvad der skal til af sociale redskaber og mestringsstrategier, for at borgeren kan magte at være på en arbejdsplads.

Forløbet foregår som udgangspunkt på Center for Autisme i Herlev, men kan finde sted i deltagerens hjem, på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet mod tillæg til transport.

Støtten er ikke sammenlignelig med praktisk støtte i eget hjem (§85).

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Kontakt os

Susanne Rysbjerg

Telefon: +45 2634 8899

Email: sry@incita.dk