Rådgivning

Hos Center for Autisme tilbyder vi rådgivningsforløb, undervisning, samtaleforløb, supervision, og afdækninger.

Vores forskellige tilbud og ydelser retter sig alle mod mennesker med autisme, forældre og pårørende til mennesker med autismer, og til fagfolk.

Du kan læse mere om de enkelte ydelser og tilbud forneden.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte forretningsdirektør Brita Stallknecht på bst@incita.dk

Til personer med asf

Psykoedukation om asf, selvforståelse og støttesamtaler

Center for Autisme tilbyder psykoedukation, selvforståelsesforløb og støttesamtaler til normaltbegavede børn, unge og voksne med ASF eller med en anden neuroudviklingsforstyrrelse.

Samtaleforløb varetages af pædagogiske konsulenter og psykologer med specialiseret viden og erfaring med ASF.

Når CFA har modtaget en bestilling, vil der blive indkaldt til et afklarende møde, hvorefter der tages endelig stilling til, om forløbet skal være af psykoedukativ eller støttende karakter.

MÅL
Målet med samtalerne kan være at støtte den enkelte fx i forhold til personlig udvikling, uddannelse, arbejde, fritid, socialt liv, selvforståelse (herunder ressourcer og vanskeligheder) og til at håndtere dagligdagen.

Temaer i forløbene ved psykoedukation og samtaler til typisk være:

 • Psykoedukation om autisme – at genkende og forstå autismediagnosens indvirkninger
 • Støtte til personlig udvikling
 • Støtte til udfordringer i forbindelse med arbejde, uddannelse, fritid og socialt liv
 • Selvforståelse, afklaring af egen autismeprofil
 • Udvikling af strategier og handlemuligheder
 • Perspektivering i forhold til sociale situationer
 • Stress og sårbarhed
 • Energiforvaltning

Samtalerne kan handle om at finde gode strategier i forhold til vanskelige sociale situationer, om at tilegne sig gængse normer og regler, og om hvordan man kan blive bedre til at håndtere frustrationer, stress og andre påvirkninger i hverdagen.

Antallet af sessioner

Ved kommunale bestillinger består ydelsen af 14 sessioner (á 45 minutter); to session til et afklarende møde, 10 sessioner til selve forløbet samt to sessioner til skriftlig tilbagemelding. Hvis bestiller ikke er interesseret i flere sessioner, bortfalder bevillingen

Ved private bestillinger aftales antallets af sessioner individuelt.

Bestilling

Nedenfor kan du finde vores to bestillingsformularer til ovenstående ydelse. Der er én formular til offentlige og én til private bestillinger –  dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige bestilling. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig bestilling

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere

Privat bestilling

Bestillingsformular for privatpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Seksualvejledning og -rådgivning

Center for Autisme tilbyder seksualvejledning til personer med ASF og til par. Desuden tilbydes forskellige former for rådgivning om ASF og seksualitet til forældre og fagfolk, herunder rådgivning i forhold til undervisningsforløb.

Rådgivning og vejledning om seksualitet ydes på Center for Autisme af pædagogiske rådgivere og psykologer med specialiseret viden og erfaring med ASF og deres seksualitet.

Fagfolk: Vi tilbyder kurser om seksualitet og ASF samt rådgiver personale i tilrettelæggelse af seksualundervisning og udarbejdelse af retningslinjer i forhold til ASF og seksualitet. Disse kurser henvender sig til pædagoger, lærere, psykologer og andre professionelle, som arbejder med ASF.

bestilling

Nedenfor kan du finde vores tre bestillingsformularer til rådgivningen. Der er én formular til offentlige, én til fagpersoner og én til private bestillinger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige bestilingsformular. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig bestilling

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere

Privat bestilling

Bestillingsformular for privatpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Afdækning med afsæt i Vejledning om specialundervisning for voksne.

Tilbud om specialundervisning for voksne omfatter:

 •  Kompenserende specialundervisning.
 • Specialpædagogisk bistand, der er nødvendig i forhold til deltagerens udbytte af tilbuddet.

Center for Autisme kan afdække behovet for målrettet støtte til den enkelte person, med henblik på at vedkommende kan erhverve sig selvindsigt og viden om funktionsnedsættelsens betydning for personens væren i verden, som kan være med til at give nye handlemuligheder og øge deltagelsesmuligheder i eget liv og de forskellige livssammenhænge man indgår i.

Afdækningen har til formål sammen med personen selv at afdække hvilke individuelle indsatser, der er brug for.

Der udarbejdes en kort skriftlig vurdering, sammenholdt med personens ønsker, med anbefalinger efterfølgende.

Beskrivelse af indholdet i selve afdækningen:

Voksne med autisme kan tilbydes specialundervisning for voksne, hvis de har behov for at lære strategier og teknikker, der kan give dem bedre forudsætninger for at deltage i fx anden undervisning eller for at klare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv.

I afdækningen vil den pædagogiske rådgiver sammen med personen, afklare ønsker og behov i forhold til eks.;

Kommunikation, konflikthåndtering, strategier og værktøjer for hukommelse og koncentration, strukturering, planlægning og opgaveløsning, kognitive strategier til ændring af negative tanker og mønstre.

Efter der er lavet en afdækning ift. om personen kan tilbydes specialundervisning for voksne, kan der laves en plan for specialundervisningen med Center for Autisme.

Efterfølgende tilkøb af Specialundervisning hos CfA forudsætter personens fulde accept og aktive medvirken. Specialundervisningen ydes som enkeltmandsundervisning med en individuel plan med:

 • Angivelse af tidsforløbet
 • En målsætning (eventuel formulering af delmål)
 • Det planlagte indhold

En session er a 45 min.

Pris

Pris for afdækning (2024): 5.465 kr.

Efterfølgende tilkøb af Specialundervisning hos CFA: En session er a 45min. og koster 1367 kr. (2024).

Hvis ydelserne/rådgivningen foregår uden for Center for Autisme, tillægges transporttid (p.t. kr. 922 pr. time.) samt evt. parkeringsafgift.

Offentlig bestilling

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere

Nedenfor finder du vores bestillingsformular til afdækningen. Bestillingsformularen åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

til pårørende

Rådgivning til pårørende

Center for Autisme tilbyder rådgivning og vejledning til forældre eller andre pårørende til børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) eller anden neuroudviklingsforstyrrelse (fx intellektuel funktionsnedsættelse, ADHD eller specifikke sproglige forstyrrelser).

På Center for Autisme varetages rådgivning til pårørende af pædagogiske rådgivere med specialiseret viden og erfaring med ASF og deres familier.

Gennem samtaler med forældre eller andre pårørende formidler vi viden og forståelse for ASF, og vi drøfter f.eks. opdragelsesmæssige strategier og tilgange, som forældre og andre kan bruge i hverdagen.

Vores rådgivning til forældre til børn/unge handler typisk om at give forældrene til børn/unge viden om metoder til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer og dermed støtte familien i opdragelsen af og omsorgen for deres barn/unge. Søskenderelationer er også en vigtig del af forældrerådgivningen, da de øvrige søskende i familien ofte vil have svært ved at forstå og tilpasse sig den helt specielle situation, som det er at have en bror eller søster med ASF.

I forløb med forældre og pårørende til unge og voksne vil vi typisk berøre og rådgive i forhold til temaer omhandlende den unge/voksnes selvstændighed men med fortsat behov for støtte indenfor nogle eller flere områder. Der rådgives om, hvordan forældre og pårørende bedst muligt støtter den unge i overgangen til voksenlivet samt i forhold til det konkrete samspil og tilgang til den unge/voksne i hverdagen.

Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i forhold til, hvordan hele familien bedst kan trives med et barn/ung/voksen med ASF ud fra de ressourcer og udfordringer, både barnet/den unge/den voksne og resten af familien har i dagligdagen med baggrund i indholdet i henvendelsen.

Bestillingsformular

Nedenfor kan du finde vores to bestillingsformularer til rådgivningen. Der er én formular til offentlige – og én til private bestillinger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige bestilling. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig bestilling

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere

Privat bestilling

Bestillingsformular for privatpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Seksualvejledning og -rådgivning

Center for Autisme tilbyder seksualvejledning til personer med ASF og til par. Desuden tilbydes forskellige former for rådgivning om ASF og seksualitet til forældre og fagfolk, herunder rådgivning i forhold til undervisningsforløb.

Rådgivning og vejledning om seksualitet ydes på Center for Autisme af pædagogiske rådgivere med specialiseret viden og erfaring med ASF og deres seksualitet.

Forældre: Vi vejleder forældre til unge og voksne med ASF om, hvordan de kan forholde sig til deres søns eller datters seksualitet.

Nedenfor kan du finde vores tre bestillingsformularer til ydelsen beskrevet ovenfor. Der er én formular til offentlige -, én til fagpersoners – og én til private bestillinger – dvs. hvis du fx er forældre til en person med ASF, så skal du bruge den private bestillingsformular. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig om vi kan udføre ydelsen.

Bestillingsformular

Nedenfor kan du finde vores tre bestillingsformularer til rådgivningen. Der er én formular til offentlige, én til fagpersoner og én til private bestillinger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige bestilling. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig bestilling

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere

Privat bestilling

Bestillingsformular for privatpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Til fagpersoner

Pædagogisk afdækning af konkrete problemstillinger i hverdagen.

Center for Autisme foretager en afdækning med henblik på vurdering og rådgivning i forhold til konkrete indsatser overfor f.eks. markant mistrivsel, kravundvigende adfærd, manglende motivation og mangelfuldt indhold i hverdagen, social isolation eller anden uhensigtsmæssig adfærd hos et barn, ung eller voksen med autisme.

Afdækningen vil bidrage til en større viden hos de implicerede parter om problemstillingen.

Fra vi påbegynder afdækningen til der foreligger en endelig vurdering, går der ca. 2. måneder.

Beskrivelse af indholdet i selve afdækningen:

Der foretages en afdækning af den konkrete problemstilling eller adfærd i hjemmet, børnehave, skole eller fritidstilbud, på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, i dag- eller døgnbehandling eller på bosted. Ved afdækningen fokuseres både på personens og netværkets forståelse af situationen, på tilstedeværende ressourcer og udfordringer hos personen selv og i hverdagsmiljøet og på samspillet imellem dem. Dvs. at fokus for mulige justeringer og tilpasninger ikke kun omhandler personen selv, men i lige så høj grad om tilpasninger/ pædagogiske ændringer i miljøet og konteksten.

På baggrund af afdækningen udarbejdes en kort skriftlig vurdering med pædagogiske anbefalinger i forhold til:

 • Anbefalinger til tiltag og i prioriteret rækkefølge. Det kan være ift. selvforståelse, yderligere rådgivning for at opnå fælles forståelse i netværket af barnets eller den voksnes behov, og det miljø som barnet/ den voksne har brug for at blive mødt af.
 • Konkrete indsatsområder, der f.eks. Kan handle om det pædagogiske miljø, om de behandlende elementer i miljøet, indsatser i forældrerådgivning og ift. selvforståelse.

Afdækning og anbefalinger drøftes efterfølgende på et møde med henvenderen og andre relevante parter.

Afdækning vil typisk indholde:

 • Gennemlæsning af relevante sagsakter
 • Afholdelse af et afklarende møde med deltagelse af personen selv (hvis ung eller voksen) og    personens netværk
 • Supplerende interviews med relevante parter, f.eks. personen selv og/eller pårørende og/eller fagprofessionelle, udfyldelse af relevante spørgeskemaer o.lign
 • Observation i hjemmet, institutionen eller bostedet.
 • Rådgivende møde med deltagelse af personen selv (hvis ung eller voksen) og personens netværk, hvor psykolog fra CfA informerer om vurderinger og anbefalinger ift. indsats, og fremtidige tiltag drøftes
 • Beskrivelse af anbefalinger

Pris

Pris pr. session er 1367 kr.

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 15-18 sessioner + kørselsudgifter.

Forløb og pris for afdækningen aftales og beregnes individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift.

Henvisning

Nedenfor finder du vores tre henvisningsformularer til afdækningen. Der er én formular til offentlige -, én til fagpersoners – og én til private henvisninger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige henvisning. Henvisningsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt henvisningen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig henvisning

Henvisningsformular for kommuner/sagsbehandlere

Fagpersons bestillinger

Bestillingsformular for fagpersoner

Privat henvisning

Henvisningsformular for privatpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Supervision / rådgivning til fagpersoner

Center for Autisme tilbyder rådgivning og supervision til fagpersoner, som arbejder med behandling og undervisning af børn, unge og voksne med ASF indenfor forskellige sektorer. Formålet med supervision og rådgivning er at støtte fagpersoner i udviklingen af deres faglige kunnen og forståelse for ASF samt vejlede i strategier og metoder.

 

På Center for Autisme tilbydes supervision / rådgivning til fagpersoner af pædagogiske rådgivere og psykologer med højtspecialiseret viden og erfaring med ASF indenfor det pædagogiske, familieorienterede, psykologiske og psykiatriske felt. Vi har stor erfaring med individuel og gruppesupervision (f.eks. af personalegrupper) på følgende områder:

 

 • Skoler (f.eks. folkeskoler, specialskoler, STU, gymnasier og videregående uddannelser), dagbehandlingstilbud og -døgntilbud samt bofællesskaber, herunder højt specialiserede solisttilbud. Målgruppe: Lærer, pædagoger, psykologer m.fl.

 • Børne- og Ungdomspsykiatri samt Social, Distrikts- eller Hospitalspsykiatri. Målgruppe: Sygeplejersker, pædagoger, psykologer, psykiatere mv.

 • Psykologer der arbejder med psykologisk-pædagogiske indsatser i forhold til ASF og/eller andre udviklingsforstyrrelser samt arbejder med supervision af andre faggrupper. Supervision af psykologer tilbydes evt. med henblik på opnåelse af autorisation eller specialistuddannelse.

 • Psykiatere og psykologer der arbejder med udredning og behandling af ASF. Vi tilbyder bl.a. supervision i forhold til udredningsredskaberne ADOS 2 og ADI-R.

 • Myndighedssagsbehandler som skal vurdere egnede indsatser i særlig vanskelige enkeltsager eller i forbindelse med skolevægring/social isolation

Bestilling

Nedenfor kan du finde vores tre bestillingsformularer til rådgivningen. Der er én formular til offentlige – og én til private bestillinger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige bestilling. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Fagpersons bestillinger

Bestillingsformular for fagpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Vi tilbyder skræddersyet undervisning i følgende emner:

Grundlæggende teori om ASF

Diagnoser, psykologiske faktorer, årsagsforhold mv. samt introduktion til tilgang

Pædagogiske redskaber og tilgang til ASF

Der udbydes undervisning både ift. børn, unge og voksne

ASF og selvforståelse

De særlige karakteristika ved ASF, som har indflydelse på selvforståelse. Mulige tilgange og interventionsformer

Unge og voksne med sendiagnosticeret ASF

Hvad er særligt karakteristisk for denne gruppe?

ASF og skolevægring

Karakteristika, udredning og mulige interventionsformer

ASF, angst og social isolation

Karakteristika, udredning og mulige interventionsformer

ASF og komorbiditet

Karakteristika ved forskellige typer af komorbiditet og mulige interventionsformer i forhold til den / de komorbide tilstande

Kursus i Teenagetræning

Træningskursus i seksualundervisningsmaterialet Teenagetræning (TT). Undervisningsmaterialet gennemgås og afprøves, og der opnås undervejs viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF).

Hvis ikke andet er aftalt, varer en undervisningsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og ligger på 17.044 kroner plus transport.

Forespørgsel, bestilling og priser

Forespørgsel

Hvis du har brug for at høre mere om vores ydelser, er du velkommen til at sende en forespørgsel via formularen til højre – så vender vi tilbage til dig.
(Obs.: du bliver nødt til at give cookie-samtykke for at se og udfylde formularen. Du kan ændre dit cookie-samtykke nederst i venstre hjørne ved at trykke på den sorte klips.)

Bestilling

Forud for rådgivning/samtaler/supervision på Center for Autisme skal der udfyldes og indsendes en bestilling til os sammen med evt. relevant journal-materiale. Herefter vil vi kontakte dig hurtigst muligt. I travle perioder kan der dog være op til en måneds ekspeditionstid fra modtagelse af bestillingen.

Til højre finder du vores tre bestillingsformularer til ydelsen beskrevet ovenfor. Der er én formular til offentlige -, én til fagpersoners – og én til private bestillinger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige bestilling. Bestillingsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt bestillingen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig bestilling

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere

Fagpersons bestillinger

Bestillingsformular for fagpersoner

Privat bestilling

Bestillingsformular for privatpersoner

Priser

Rådgivning/støttesamtaler/psykoedukation:

Person med ASF:                                            kr. 1.367 pr. session

Forældre:                                                         kr. 1.367 pr. session

 

Supervision og rådgivning til fagfolk

Fagfolk (1-3 personer):                                     kr.  1.367 pr. session

Fagfolk (4 eller flere personer):                       kr. 1.910 pr. session

Supervision til sagsbehandlere

1-2 personer v/specialist psykolog                   kr. 1.910 pr. session

Gruppe (3 eller flere) v/specialist psykolog     kr. 2.224 pr. session

 

Seksualvejledning:

Person med ASF:                                             kr. 1.476 pr. session

Forældre:                                                          kr. 1.476 pr. session

Fagfolk (1-3 personer)                                    kr. 1.476 pr. session

Fagfolk (4 eller flere personer):                    kr. 2.018 pr. session

En session svarer til 45 min.

 

Undervisning:

Skræddersyet undervisning:                         kr. 17.044 plus transport.

 
Ydelser uden for Center for Autisme

Hvis ydelserne/rådgivningen foregår uden for Center for Autisme, tillægges kilometergodtgørelse (p.t. kr. 922 pr. time.) samt evt. parkeringsafgift.
Al kørsel beregnes fra Center for Autisme, som følger:

 

1 time t/r:     Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

 

1½ time t/r:  Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Køge, Lejre, Roskilde, Rudersdal, Solrød.

Øvrige Danmark afregnes med den faktiske transporttid (kr. 922 pr. time).

 

Sanseprofil

Sanseprofil

SanseProfilen er et undersøgelsesredskab, der kan udrede og afklare sanseforstyrrelser hos den enkelte.

SanseProfilen har en pædagogisk– og familiecentreret indgangsvinkel, idet den udarbejdes i tæt samarbejde med de nærmeste. Dette kan fx være pårørende og pædagogisk personale. 

Ud fra en SanseProfil kan vi rådgive om, hvilket miljø den enkelte profiterer bedst af. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, finder vi potentialet for trivsel og udvikling. Vi kan komme med idéer til, hvordan man ved at ændre tilgangen til den enkelte, det fysiske miljø eller læringsmiljøet, kan skabe de bedste forudsætninger for trivsel og læring.

Ved udarbejdelse af en SanseProfil finder man ud hvordan den enkelte bearbejder sine sanseinformationer, og altså oplever omverden anderledes end andre. 

Pris

Pris for udarbejdelse af Sanse Profil fra 9.962 kr.

Forløb og pris for sanseprofilen aftales og beregnes individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift. 

Når aftalen er underskrevet, aftales dato og depositum på 1.300 kr. indbetales på MobilePay-nummer: 535480

OBS: ved aflysning af sanseprofilen senere end 7 dage før den planlagte dato, tilbagebetales depositum ikke, da undersøgeren på det tidspunkt har igangsat arbejdet.

Henvisning

Nedenfor kan du finde vores tre henvisningsformularer til rådgivningen. Der er én formular til offentlige, én til fagpersoner og én til private henvisninger – dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige henvisning. Henvisningsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt henvisningen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

Offentlig henvisning

Henvisningsformular for kommuner/sagsbehandlere

Fagpersons bestillinger

Bestillingsformular for fagpersoner

Privat henvisning

Henvisningsformular for privatpersoner

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Kurser

Vi afholder kurser med engagerede oplægsholdere, som har stor erfaring inden for autismeområdet. Vi formidler vores viden om autisme gennem inspirerende eksempler fra hverdagen, som medvirker til at skabe forståelse for, hvad det betyder at have en autismespektrumsforstyrrelse

Kurserne afholdes på Ellebjergvej 52, 2450 København SV.

FAQ

Rådgivning: Priser og betalingsbetingelser

Priser

Se priserne under forespørgsel og priser.

(der tages forbehold for prisstigninger)

Betalingsbetingelser

14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse påløber renter 1½ % pr. påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 100.

Evt. tolkehonorar afholdes af betalingsinstans.

Hvis en aftale aflyses samme dag, faktureres 1 session (aflysning til mandag kan dog indtales på telefonsvareren 4498 2355 inden kl. 9.00 mandag morgen).

Vores priser er eksklusiv moms.

Øvrige betingelser

Ved rådgivningen kan forventes, at den første session anvendes til interview for at afdække problematikker og behov, samt at der eventuelt kan indgå en vurdering af barnets/den unges aktuelle symptombillede for at målrette rådgivningen.

Hvis det undervejs vurderes at der er behov for større ændringer, yderligere koordinering med sagsbehandler m.m. vil sagsbehandler blive kontaktet for eventuelt yderligere timeforbrug.

Hvis det offentlige giver tilskud til ydelsen, fremstår dette beløb på vores bestillingsformularer for den konkrete ydelse. 

Samtykkeerklæring (vedr. kun bestillinger foretaget af privatpersoner)

Efter ikrafttrædelsen af den nye lovpligtige persondataforordning er det nødvendigt, at du er tilmeldt e-Boks for at kunne modtage elektronisk post fra Center for Autisme.

Hvis du ikke er tilmeldt e-Boks kan du gøre det på www.e-boks.dk ved brug af MitID.

Når du er tilmeldt e-Boks får du automatisk en e-mail på den mailadresse du har angivet, når der er post til dig i e-Boks.

Vi opfordrer dig derudover til at tilmelde dig NemSMS således at du også får en SMS når der er post til dig i e-Boks.

Du kan tjekke om du er tilmeldt NemSMS eller tilmelde dig således:

 •          Log ind på e-Boks
 •          Vælg Menu øverst til højre
 •          Under Indstillinger vælg Profil
 •          Udfyld telefonnummer, hvis det ikke allerede står der, klik OK
 •          Under Tilmeldinger vælg NemSMS

Ved at indsende bestillingsformularen giver du hertil samtykke til at Center for Autisme (CfA) under dit forløb må sende materiale til dig via din e-Boks, og at du er bekendt med, at du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Visitationsprocedure

Når vi modtager bestillinger med betalingstilsagn samt relevante dokumenter, vil opgaven til et ugentligt visitationsmøde fordeles til den rette fagperson.

Afhængig af graden af ekspertise der er behov for, kan der forekomme ventetid på opstart af forløb. Evt. ventetid vil blive oplyst efter modtagelse af bestillinger.

Ved samtaler og behandling målrettet personer med autisme vil fagpersonen så invitere til et afklarende møde, hvor forløbet drøftes og aftales.

Afklarende møde

Ved samtaler og behandling målrettet personer med autisme, sætter fagpersonen sig ind i vedlagte sagsakter og koordinerer dato og tidspunkt for afklarende møde med myndighed / henvenderen, personen og eventuelle pårørende.

Formålet med mødet er en generel afdækning af personens situation, ressourcer og udfordringer med henblik på en indledende vurdering af, hvorvidt forløbet er relevant for den pågældende, eller om der evt. bør sættes ind med en anden form for indsats eller iværksættes en supplerende indsats parallelt med forløbet.

Det er ligeledes et formål at de implicerede parter afstemmer forventninger i forhold til det planlagte forløb.

Ved psykoedukation, selvforståelsesforløb og støttende samtaler beregner vi 2 sessioner for afklarende møde.

Skulle henvender eller borger efter det afklarende møde ikke ønske at fortsætte forløbet, faktureres kun for de benyttede timer.

Det samme gør sig gældende hvis borger skulle ønske at afbryde forløbet senere.

Center for Autisme er landsdækkende VISO-leverandør inden for autismeområdet og dækker både børneområdet og voksenområdet.

For mere information om VISO kan du læse her: https://sbst.dk/viso .

Mennesker med autisme oplever ofte udfordringer knyttet til sanseoplevelser, som kan påvirke den enkeltes generelle funktionsniveau og livskvalitet.

Mennesker med autisme kan opleve sanseindtryk anderledes.

Nogle har et sansesystem som overreagerer eller underreagerer på forskellige sanseindtryk. Det kan være inden for synssansen, høresansen, lugtesansen, smagssansen, berøringssansen, muskel-led sansen og balancesansen.

Et overreagerende sansesystem kan føre til at sanseindtryk, som andre måske slet ikke bemærker, og som kan opleves overvældende eller direkte smertefulde. Et underreagerende sansesystem kan have den betydning at personen ikke reagerer eller lægger mærke til sanseindtryk som andre bemærker.

Fælles for begge dele er, at det kan begrænse den enkeltes evne til at leve og deltage aktivt i det liv de ønsker at leve.

Rigtig mange mennesker med autisme oplever også udfordringer med den interoceptive sans, som har stor betydning ift. at kunne mærke sig selv. Forbindelsen i kroppens signaler, mellem at mærke en følelse til at handle på den kropslige oplevelse kan give udfordringer.

Dette kan eks. komme til udtryk ved at man overspiser, ikke kan mærke sult, ikke kan mærke toilettrang, har en anderledes smerteopfattelse eller kan have svært ved at følelsesmæssig regulere sig selv.

For mennesker med autisme kan sanseudfordringerne påvirke forskellige områder af livet. Det kan gøre det vanskeligt at indgå i nye miljøer, deltage i sociale situationer eller opretholde fokus og opmærksomhed.

Sanserne spiller derfor en vigtig rolle i tilrettelægningen for mennesker med autisme.

Autismevenlig tilgang og understøttelsen til den enkelte kan inkludere tilpasning af miljøet for at mindske uønskede sanseindtryk, sansestimulering med en beroligende tilgang og træning af sanserne for at skabe ro, øget kropsbevidsthed og styrke fundamentet hos den enkelte.

Det er vigtigt at huske på, at hver person med autisme er unik og at sanseoplevelserne kan variere betydeligt for den enkelte. En grundig og individuel vurdering og tilpasning er derfor nødvendig for bedst muligt at imødekomme den enkeltes behov.

Hos Center for Autisme har vi et samarbejde med sensorydesign.dk som er vores underleverandører inden for følgende ydelser:

 

 • Udarbejdelse af Sanse Profil pris fra 9.962 kr.
 • Kurser
 • VISO-sager

Kontakt os

Brita Stallknecht

Telefon: +45 2821 6666

Email: bst@incita.dk